به گزارش خبرگزاری همسونیوز مهدی داوری رییس سازمان آتش نشانی شهر تهران در مراسم افتتاح ایستگاه ۱۳۲ سازمان آتش نشانی شهر تهران با اشاره به اینکه امروز با افزایش سرعت تکنولوژی گفت: از طرفی هم مشکلات شهرها از بعد ایمنی افزایش یافته است برخی از این مشکلات به واسطه عدم اقدامات صحیح و برخی هم به دلیل بی احتیاطی است.

داوری افزود: توان مقابله و کیفیت مقابله با حوادث موضوع بسیار مهمی تاثیرگذاری بر امنیت هر شهر است و امروز شاهدیم در سازمان آتش نشانی در سه حوزه تمهیدات مهمی اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران با اشاره به اینکه بعد اول این تمهیدات، بروزرسانی تجهیزات است ابراز داشت: ما به هیچ عنوان هیچ انتهایی برای آن متصور نیستیم.

وی بعد دیگر را توسعه ایستگاه های آتش نشانی برشمرد که یکی از مهمترین شاخص ها زمان دسترسی به حوادث است و باید زمان پاسخگویی کاهش یابد.

داوری با اشاره به اینکه استاندارد امروز دنیا بسته به شرایط و مخاطرات متفاوت است گفت: نرم جهانی رسیدن به محل حادثه کمتر از ۶ دقیقه است و ما در شهر تهران در میانگین زمان پاسخگویی جلوتر از نرم جهانی هستیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: بعد سوم ارتقا کیفیت عملکرد آتش نشانان است که به نظرم شخص بنده این بعد از دو بعد قبلی مهمتر است. آتش نشانان باید بهترین خدمات را در صحنه حوادث ارایه دهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سه سال اخیر در هر سه بعد تلاش های بزرگی انجام گرفته است اما ما هیچ خط پایانی برای توسعه در هر سه بعد قائل نیستیم و همچنان به دنبال بهبود کیفیت هستیم.

منبع:خبرگزاری:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری