آیین نخل برداری روز عاشورای حسینی در مهریز


منبع: خبرگزاری مهر