اتحادیه اروپا اقدام مجلس مؤسسان ونزوئلا مبنی بر سلب مصونیت پارلمانی از رهبر اپوزیسیون این کشور را محکوم کرد.