به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی مرتبط با خطرات ناشی از سیلاب‌های احتمالی، تمام مجاری روباز شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر تهران مورد بازدید میدانی قرار گرفت.