به گزارش خبرگزاري همسونیوز, به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، رئیس کمیته کراس فیت گفت: برنامه شش ماهه دوم کمیته کراس فیت فدراسیون ورزشهای همگانی در ۵ بخش آموزش ، برگزاری مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان ، نشست های کمیته های استانی و موضوع مهم آموزش که در کمیته کراس فیت به جد پیش می رود تدوین شده و در حال اجراست .

سهراب آزاد افزود: امیدواریم تا پایان سال ۹۷ به همه برنامه های پیش بینی شده و تقویم ورزشی کمیته دست پيدا کنيم.

  • منبع خبر : فدراسیون ورزش های همگانی