کرمان – ارگ سترگ و با عظمت بم بار دیگر سر از ویرانی های زلزله سر برآورده و در صدر مراکز گردشگری قرار گرفته است و این روزها به قلب تپنده جذب مسافر در جنوبشرق کشور تبدیل شده است.