تولید مواد پتروشیمی کشور ۲ برابر میزان نیاز داخلی است


منبع: خبرگزاری مهر