درخواست دفتر ولایتی برای ارسال نکردن تاج گل و بنرهای تسلیت

منبع:خبرگزاری:ایسنا