طرح امنیت و انضباط اجتماعی پلیس تهران

منبع: خبرگزاری مهر