• به گزارش خبرگزاری همسو نیوز :امروزه دختر وپسرقبل از ازدواج قرارو مدارهایشان را بایکدیگر می گذارندودیگرمثل گذشته نیست که خانواده ها در انتخاب همسر ایده آل برای فزندانشان تصمیم بگیرند.
  •  ازدواج های این سبکی هم جنبه مثبت دارند وهم جنبه منفی که به شرح هریک خواهم پرداخت.
  • انتخاب دختر وپسر توسط یک دیگر از این جهت مثبت می باشد که دخترو پسر درصورت اشتباه کردن در انتخاب همسر مورد علاقه خود به هیچ عنوان نمی توانند اطرافیانشان را مقصر بدانندو هر اتفاقی که برای آن ها رخ دهدجز خودشان کسی مسبب آن نخواهد بود.
  • انتخاب دختر وپسرتوسط یکدیگریک ویژگی دیگری که دارد آن است که باعث می شود دختروپسر با رابطه داشتن با یک دیگر از هم دیگر یک شناخت نسبی به دست آورند.
  • ویژگی منفی این سبک ازدواج که در بیش تر مواقع هم برای پسر وهم برای دختر می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشدآن است که هر دوی آن ها از روی احساسات تصمیم  بگیرند.
  • بدترین حالتی که برای این نوع ازدواج می شوداز آن نام برد ازدواج های اینترنتی می باشدکه  هر ساله شاهد حادثه های تلخ از این نوع ازدواج می باشیم.
  • به طور معمول ازدواج های اینترنتی برای فریب طرف مقابل می باشد که این مسئله در خانم ها بیش تر از آقایان می باشد.
  • دختر خانم های جوان با شنیدن وعده وعید های پوچ وتو خالی آقا پسرها که از طریق اینترنت وشبکه های مجازی با آن ها آشنا می شونددر دام شیطان صفت ها می افتند آن هایی که از انسانیت وشرف بویی نبرده اندوبا گرفتار شدن در دام آن ها در کمال تاسف فراوان مورد آزار واذیت واقع می شوندکه همین مسئله باعث خودکشی بسیاری از آن ها می شود.
  •  بهترین ملاک در انتخاب همسر مطلع بودن پدرو مادر ها از ازدواج فرزندانشان و تحقیق کردن در خصوص همسرمورد علاقه فرزندانشان می باشد که این مسئله هم برای پسر مثبت می باشد وهم برای دختر
  • بعد از ازدواج هر دو طرف چه پسر وچه دخترمی بایست مسئولیت شان را در قبال طرف مقابل شان بپذیرند و برای محکم تر شدن پایه زندگی شان ازهیچ تلاشی فرو گذارنکنند.

 

 

  • نویسنده : سعیدبرف مال