در زمان‌های دور فرمانروایان شهرها با کشیدن حصار دور شهرها از آنان حفاظت می‌کردند، در استان قزوین نیز به دلیل شرایط کوهستانی در برخی از مناطق این قلعه‌ها روی کوه‌ها بنا شده‌اند.