انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران از مردم خواست تا از چیدن و مصرف قارچ‌های خودرو و وحشی در رویشگاه‌های طبیعی و یا از خرید این قارچ ها از دست فروشان و مکانهای غیرمعتبر خودداری کنند.