1. به گزارش خبرگزاری همسو نیوز ترافیک نشئت گرفته از دود خودرو های شخصی وگازهای سمی خطر ناک پدید می آید .
  2. در به وجود آمدن ترافیک عامل انسان نقش اساسی دارد .
  3. امروزه معضل ترافیک تن ها مختص تهران نبوده بلکه در بیش تر کلان شهر ها نیز وجوددارد و بیش تر کلان شهر ها از این مسئله به شدت رنج می برند
  4. حتی استفاده از طرح زوج وفرد نیز نتوانسته ازاین بار ترافیکی .بکاهد و هر روزه ما شاهد سیر عظیمی از ترافیک در کلان شهر ها از جمله تهران می باشیم.
  5. بهترین راه کار برای به حداقل رساندن ترافیک وبه تبع آن کاهش آلودگی استاده از وسایل نقلیه ی عمومی ازقبیل مترو وبی آرتی و اتوبوس می باشد.
  6. متاسفانه هر ساله بسیاری از افراد به دلیل ترافیک زیادو آلودگی فراوان ناشی از آن دچار تنگی نفس می شوند ویک عده از آنها نیز جان خود را از دست می دهند.
  7. همین مسئله باعث مهاجرت بیش تر مردم از کلان شهرها به سمت روستا ها شده اند.

  • نویسنده : سعیدبرف مال