شایعاتی که به مهاجم آرژانتینی نسبت داده می‌شد از جانب این بازیکن دروغ خوانده شد.