به گزارش همسو نیوز،رحمان شمسی  با اشاره به ثبت این 5 وقف جدید در سردشت افزود: این موقوفات شامل دو قطعە زمین مسکونی بە مساحت ٤۹۰ مترمربع بە ارزش ۳۰۰ میلیون ریال برای توسعە مسجد روستای جدید نیسک آباد، وقف یک باب ساختمان مسکونی روستایی بە ارزش ۸۰۰ میلیون ریال، وقف یک قطعە باغ انگور بە مساحت ۲ هزار مترمربع بە ارزش ۱٥۰ میلیون ریال، یک باب ساختمان مسکونی با ۳ باب مغازە بە متراژ ۲۰۰ مترمربع به ارزش ۲ میلیارد و ٥۰۰ میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه وقف سنتی حسنه و از تجلیات باقیات صالحات است ادامه داد: عواید این موقوفات برطبق نیات واقفان برای امور مختلف هزینه خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سردشت تصریح کرد: ازابتدای امسال ۲۰ موقوفە به ارزش ۲۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال در سامانه جامع موقوفات اداره اوقاف و امورخیریه سردشت به ثبت رسیده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس آ.غ