همکار گرامی:

پس از تکمیل فرم ؛ حداکثر ظرف ۴ روز کاری آینده دسترسی شما فعال خواهد شد.

در قسمت  نام کاربری  کد ملی خود را به عنوان نام کاربری قرار دهید در غیر اینصورت به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خبرنگاران می توانند کلیه اخبار مرتبط با شهر خود ، سازمان  ، ادارات و …  را ارسال نمایند
ورود به سامانه ثبت نام خبرنگاران