هوای تهران امروز برای دهمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم قرار دارد.

منبع:تسنیم