اجتماعیگزارشمنتخب سردبیریادداشت

آنچه در مورد “داوری حقوقی” باید بدانید

خبرگزاری همسو نیوز ؛رقیه مظلومی نژاد:با تعیین شرط داوری در واقع از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می گردد وبایستی به رای داور مراجعه گردد واگر نسبت به رای داور اعتراض دارند شکایت نمایند .
داوری زاییده اراده سالم وتوافق طرفین می باشددر داوری نیز ما با طرفین اختلف مواجهیم . سوالی که به وجود می آید این است که ما در چه مواقعی می توانیم برای حل وفصل اختلاف هایمان به داوری مراجعه نماییم؟امکان مراجعه به نهاد داوری به دو صورت در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گشته است .

صورت اول :طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی همه اشخاصی که دارای اختیار و اراده سالم می باشند ،می توانند اختلافات خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد وحتی در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بنابراین ماده حتی اختلاف در جریان دادرسی را نیز می توان به داوری ارجاع داد، صورت دیگری که وجود دارد ودر ماده 455 قانون ایین دادرسی مدنی به ان اشاره شده است ،شرط داوری می باشدمطابق این ماده طرفین قرارداد می توانند ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند وقانون این اختیار را به طرفین اختلاف داده است که داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند یعنی در همان قرارداد که بینشان منعقد می کنند یا بعد از اینکه قراردادشان به اختلاف منجر شد داور خودراانتخاب نمایند نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که تفاوتی بین شرط داوری ،قرارداد داوری وموافقت نامه داوری وجود ندارد واز برخی مواد قانون نظیر 468 و481 قانون ایین دادرسی مدنی استنباط می شود که داوری باید در قالب سند مکتوب باشد ،مزیتی که شرط داوری در قرارداد برای طرفین دارد این است که از ابتدا نهاد داوری را برای رسیدگی به دعاوی احتمالی که ممکن است بر طبق قرارداد به وجود آید بر می گزینند طرفی که طبق قرارداد متضرر گشته است دیگر نمی خواهد برای اینکه دعوای خود را به نهاد داوری بسپارد به دنبال کسب رضایت طرف دیگر باشد وبا خاطری اسوده به داور برای رسیدگی مراجعه می نماید واز مزایای این نهاد بهره مند گردد .بهتر این است که در همان قرارداد داور نیز انتخاب شده وقبولی خود را مکتوب نماید تا تسریع در رسیدگی که از مزایای این نهاد می باشد متبلور گردد .البته باید به این مهم اشاره نمود که در انتخاب داوران باید نهایت دقت انجام گیرد تافرد بتواند به اهدافی که از انتخاب این نهاد به موضوع اختلافش می خواهد برسد وبرای تحقق این مهم رجوع به سازمانهای داوری وموسسات داوری که دارای داوران باسابقه وحقوق دان  باشند توصیه می گردد یکی از سازمانهای داوری که متولی امر داوری سازمانی می باشد مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران می باشد .

در ادامه مطالب داوری حقوقی همراه ما باشید .

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا