آموزش سربازیاجتماعیاخبار سربازی و نظام وظیفه

توجیه غیبت مشمولان سربازی و سربازان درحال خدمت

به گزارش همسونیوز توجیه غیبت مشمولان سربازی و سربازان درحال خدمت از سوی سازمان وطیفه عمومی اعلام شد.
 

مشمولانی که به یکی از جهات زیر وارد غیبت اولیه شده باشند, غیبت آنان موجه بوده و از تنبیهات و محدودیت های مقرر در قانون و آیین نامه های مربوط از قبیل اضافه خدمت, دستگیری و معرفی به مرجع قضایی معاف می باشند همچنین رسیدگی به وضعیت آنان در خصوص معافیت ها, استخدام در نیروهای مسلح و موارد مشابه بلامانع است.

  • 1- بیماری یا صدمات جسمی و روانی وارده تاثیر گذار به مشمول که مانع اعزام بوده و موجب تأخیر در معرفی یا اعزام حداکثر به مدت 2 ماه از زمان شروع بیماری شده باشد (با ارائه مدارک مستند و تأیید پزشک معتمد سازمان).
  • 2- بیماری یا مجروحیت و صدمات جسمانی وارده به مشمول منجر به بستری در بیمارستان که موجب تأخیر در معرفی یا اعزام حداکثر به مدت 6 ماه از شروع بیماری شده باشد( با ارائه مدارک مستند و تأیید پزشک معتمد سازمان) و در صورت عدم بهبودی و تأخیر بیش از 6 ماه با تأیید شورای پزشکی سازمان.
  • 3- فوت یکی از اعضای درجه یک خانواده که موجب تأخیر در معرفی یااعزام حداکثر به مدت 3 ماه از زمان فوت شده باشد. در مورد فوت پدر یا مادر همسر مشمول, مدت تأخیر حداکثر یک ماه می باشد.
  • 4- وارد آمدن آسیب جدی جسمی, روحی یا مالی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده وی بر اثر وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله,سیل و طوفان و بروز حوادث قهریه مانند آتش سوزی, انفجار, سقوط هواپیما و تصادف شدید اتومبیل (جرحی و فوتی) که موجب تأخیر در معرفی حداکثر به مدت 6 ماه از زمان وقوع حادثه شده باشد(با ارائه مدارک مستند و تأیید مراجع ذیصلاح).

الف- نسبت به همسر و یا فرزند مشمول به تناسب شدت حادثه و ضرورت نیاز به سرپرستی, حداکثر تا 6 ماه.ب- نسبت به پدر, مادر, برادر یا خواهر مشمول, حداکثر تا 3 ماه.ج- نسبت به پدر یا مادر همسر مشمول حداکثر تا 2 ماه.

 • 5- اشکالات اداری ایجاد شده در فرایند معرفی یا اعزام به خدمت که خارج از اراده مشمولین بوده و به تشخیص وظیفه عمومی شهرستان یا استان موجب تاخیر در  اعزام  یا معرفی حداکثر تا 6 ماه (با ارائه مدارک مستند و به شرط احراز عدم قصور مشمول) شده باشد .
 • 6- تبعید ، توقیف و یا در حبس بودن مشمول با تأیید مراجع قضایی ذیصلاح, مشروط به اینکه شروع حبس قبل از ورود به غیبت باشد.
 • 7- در مواردی مانند بیماری همسر یا فرزند مشمول که موجب تأخیر در معرفی حداکثر به مدت 3 ماه باشد( با ارائه مدارک معتبر و تأیید پزشک معتمد سازمان).
 • 8- در مواردی که تاریخ عقد و ازدواج و یا تاریخ شروع اختلاف مشمول با همسرش که منجر به طلاق گردیده قبل از تاریخ ورود به مرحله غیبت مشمول بوده و موجب تأخیر در معرفی و یا اعزام به مدت 3 ماه از تاریخ ازدواج و یا شروع اختلاف گردیده باشد( با ارائه مدارک مستند و گواهی از مراجع ذیصلاح).
 • 9- غیبت مشمولان متقاضی استفاده از امتیازات فوت بادر حین خدمت یا فوت در حین خدمت کارکنان پیمانی و پایور نیروهای مسلح مانع از رسیدگی به درخواست ایشان نخواهد بود .

 

در رسیدگی به درخواست مشمولان وکارکنان وظیفه غایب در زمینه معافیت های کفالت, مددجویان و ماده (6) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان, علاوه بر در نظر داشتن معاذیر ذکر شده در ماده(2) این آیین نامه, جهات زیر نیز به عنوان عذر موجه غیبت محسوب می شود.

  • 1- بیماری منجر به فوت پدر یا برادر مشمول به شرطی که به تشخیص شورای پزشکی, شروع بیماری پدر ونیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول بوده و در طول مدت غیبت استمرار داشته باشد.
  • 2-بیماری نقص عضو و محجوریت پدر یا برادر مشمول که به تشخیص شورای پزشکی, شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
  • 3- طلاق باین و یا غیابی مادر مشمول که به علت حبس, غایب مفقودالاثر بودن, اعتیاد شدید و بی مبالاتی پدر و موارد مشابه آن وقوع یافته باشد به نحوی که مشمول قبل از ورود به غیبت و در طول مدت غیبت عملاً سرپرستی خانواده را بر عهده داشته و در صورت اعزام وی به خدمت, خانواده قدرت اداره معاش خود را از دست می داده است ( با ارائه مدرک مستند و تأیید آن از سوی مراجع ذیصلاح)
  • 4-در موادری که تاریخ معلولیت اعضای درجه یک خانواده قبل از ورود به مرحله غیبت مشمولین حادث شده باشد.
  • 5- در صورتی که مشمول عذر موجهی برای غیبت نداشته اما به دلیل به وجود آمدن شرایط خاص برای خانواده وی, در حال حاضر قادر به اعزام به خدمت دوره ضرورت نباشد, غیبت وی برای استفاده از معافیت در موارد زیر موجه می گردد:

الف- در مورد کفالت موضوع بند 7 ماده 44 قانون که همسر مشمول فوت کرده و از او دارای یک فرزند صغیر باشد حداکثر دارای 3 سال غیبت, و در صورت داشتن دو فرزند صغیر حداکثر تا 5 سال غیبت و در صورت داشتن 3 فرزند صغیر و بالاتر حد اکثر تا 8 سال غیبت.ب- در مورد کفالت موضوع 7 ماده 44 قانون که همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقب باشد در صورت معلولیت متوسط حداکثر تا 2 سال غیبت و در صورت معلولیت شدید و خیلی شدید حداکثر تا 5 سال غیبت.ج- در مواردی که پدر یا مادر یا برادران و خواهران مشمول به دلیل بیماری شدید یا معلولیت نیازمند مراقب باشند و مشمول نیز یگانه مراقب آنان بوده و در صورت اعزام وی به خدمت, خانواده قدرت تأمین معاش و اداره زندگی را از دست بدهد حداکثر تا 5 سال غیبت 

مدارک و مستندات مربوط به معاذیر موجه برای توجیه غیبت مشمولان یا کارکنان وظیفه به شرح زیر می باشد:

 • الف- مدارک مربوط به اقدامات پاراکلینیکی مراکز درمانی دانشگاه ها و یا نیروهای مسلح از قبیل نتیجه آزمایشات رادیوگرافی ها, رادیولوژی ها, آندوسکپی ها, سونوگرافی ها, سیتی اسکن ها, MRI و … که دلالت بر بیماری یا صدمات وارده به مشمول داشته و مورد تأیید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان قرار گیرد.
 • ب- گواهی های صادره از مراکز درمانی و بیمارستان ها به انضمام روگرفت خلاصه پرونده بیمارستانی مبنی بر بیماری و بستری بودن مشمول یا همسر یا فرزند وی با تأیید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان.
 • پ- گواهی فوت صادره از ثبت احوال در خصوص فوت یکی از بستگان مشمول (پدر, مادر, همسر, فرزند, برادر, خواهر, پدر یا مادر همسر)
 • ت- گواهی صادره از سازمان آتش نشانی محل مبنی بر وارد آمدن خسارت مالی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده و همچنین پدر یا مادر همسر وی بر اثر بروز حوادث قهریه مانند آتش سوزی و انفجار.
 • ث- گواهی صادره از مراجع قضایی(پزشکی قانونی) و انتظامی محل مبنی بر وارد آمدن خسارات جسمی و روحی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده و همچنین پدر یا مادر همسر وی بر اثر تصادف شدید اتومبیل (جرحی و فوتی) و حوادث مشابه از قبیل سقوط هواپیما, حوادث مربوط به قطار و …
 • ج- گواهی صادره از بخشداری یا فرمانداری محل مبنی بر وارد آمدن خسارت جسمی, مالی و روحی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده و همچنین پدر یا مادر همسر وی به سبب زلزله, سیل و طوفان و صاعقه (رعد و برق)
 • چ- گواهی صادره از بالاترین مقام اجرایی و اداری مراکز آموزش عالی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم, وزارت بهداشت, حوزه علمیه و آموزش و پرورش در مراکز شهرستان ها در خصوص چگونگی و نحوه بروز اشکالات اداری در خصوص عدم اعلام به موقع آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان و طلاب و دانش آموزان به سازمان.
 • ح- گواهی صادره از نیروی انسانی سازمان های بکارگیرنده مشمولان متعهد خدمت و همچنین نیروی انسانی نیروهای مسلح در خصوص چگونگی و نحوه بروز اشکالات اداری در خصوص عدم اعلام به موقع وضعیت خدمتی مشمولان به کارگرفته شده یا رها شده از خدمت به سازمان وظیفه عمومی.
 • خ- رو گرفت حکم صادره تایید شده از مراجع قضایی صادر کننده حکم در خصوص توقیف یا حبس بودن مشمول و یا در حبس بودن, غایب, مفقودالاثر بودن پدر یا سرپرست دیگر خانواده با ذکر تاریخ شروع و خاتمه محکومیت.
 • د- استعلام از مراکز درمانی و بهداشتی یا پزشکی قانونی معتبر و همچنین تأیید مراجع انتظامی محل مبنی بر اعتیاد شدید پدر یا سرپرست دیگر خانواده.
 • ذ- عقد نامه یا طلاقنامه و شناسنامه های مشمول و همسرش
 • ر- استعلام از ثبت احوال و یا ثبت اسناد در خصوص صحت و یا سقم سابقه ازدواج یا طلاق در خصوص مشمول و یا اعضای درجه یک خانواده وی.
 • ز- برگه تحقیقات محلی کلانتری یا پاسگاه محل سکونت در خصوص شروع اختلاف مشمول با همسرش و یا مادر مشمول با همسرش و یا دادنامه و برگه های احضاریه صادره از مراجع قضایی در این خصوص.
 • ژ- برگ رأی شورای پزشکی مبنی بر اعلام نظر در خصوص نیازمند به مراقبت پدر یا برادر بالای 18 سال در طول مدت غیبت مشمول و در صورت فوت آنان به سبب بیماری, تأیید بیماری و نیازمند به مراقبت قبل از فوت و در طول مدت غیبت توسط شورای پزشکی
 • س- روگرفت از دادنامه و حکم صادره از مراجع صالحه قضایی در خصوص طلاق غیابی مادر به سبب حبس, مفقودالاثر بودن یا اعتیاد شدید شوهر مادر (پدر یا شوهر بعدی مادر)
 • ش- استعلام از سازمان تأمین اجتماعی محل مبنی بر عدم دریافت مستمری پدر و یا مادر.
 • ص- انجام تحقیقات از شورای اسلامی محل سکونت توسط پلیس اطلاعات یا کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل مبنی بر صحت سرپرستی و امرار معاش خانواده توسط مشمول.
 • ض- گواهی صادره از کمیته امداد یا بهزیستی استان مبنی بر تحت پوشش بودن اعضای درجه یک خانواده
 • ط- گواهی صادره از سازمان بهزیستی استان مبنی بر معلولیت اعضای درجه یک خانواده با ذکر تاریخ معلولیت.
 • ظ- گواهی صادره به امضاء مسئول اداره پست شهرستان محل سکونت مشمول, مبنی بر عدم ارسال تحویل به موقع مرسوله به مشمول با ذکر دلایل منطقی و قابل قبول.
 • ع- گواهی صادره به امضاء مسئول دفتر خدمات الکترنیک انتظامی (پلیس+10) مبنی بر قطعی شبکه ارتباطی و عدم امکان ثبت درخواست مشمول در آخرین روز مهلت معرفی با تأیید مدیر سیستم فاوای شهرستان.
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا