اقتصادیگفتگو

جذابیت واردات ،بیشتراز صادرات

به گزارش خبرگزاری همسونیوزمحمدمهدی محمودی کارشناس اقتصادی صادرات را یک بحث کلیدی وتاثیر گذاردانست و گفت : صادرات دررشداقتصادی برای همه جوامع مهم است،برای صادرات داخل کشور،منابع صادرات نفتی درداخل کشوراست که بخش عمده ای ازصادرات را تشکیل می دهد.

مدرس دانشگاه اعلام کرد : با وجوداین که حجم زیادی ازدرآمدکشورما نفتی است طبیعتاباید،طبق عرف و روالی که سالیان گذشته،مردم ومسئولین طالب آن بودندمابه دنبال اینکه وزن این قسمت رابیشترکنیم نیستیم و همیشه دنبال این هستیم که تکیه ما به نفت کمترشودودراین مواقع جایگزین نفت صادرات های غیرنفتی می شود.

وی درادامه گفت:درصادرات غیرنفتی بخشی از آن به محصولاتی که از مشتقات نفتی گرفته می شودوبخشی هم ازبقیه صادرات جامعه که  از قبیل صنعتی خدماتی کشاورزی و …مرتبط می شودبر می گردد.

مدرس دانشگاه افزود :اتفاقی که درشش ماهه سال جاری اتفاق افتاده است ،صادرات ماازنظرحجم وارزش،افزایش داشته است اما این افزایش را،باید درکنار چندپارامترنگاه کردکه لزوما افزایش صادرات به معنای این که یک پارامتری نقش خودرا به صورت کاملا مثبت ایفا کرده نیست،

اتفاقی که درداخل افتاده،افزایش چند برابری درقیمت ارزو دلاری است که این افزایش جذابیت صادرات را بیشترمی کندوبا توجه به اینکه در داخل مصالح به صورت ریالی است که این جذابیت را برای صادرکننده بیشترمی کندکه محصول خود را بیشترصادر کندووجه حاصل از صادرات را به داخل کشور بیاورد.

وی اضافه کرد : نتیجه این اثررامی توان درفعالیت های بورسی داخل کشور نگاه کردکه نمادهای شرکت های بورسی که محصولات صادراتی ازجمله پتروشیمی و صنایع فولادی که رشد خیلی خوبی درنیمه نخست سال جاری داشتند.

محمودی تشریح کرد :ارزصادراتی که با مجوز وموافقتی که دولت داشته است، باید درقالب سیستم نیمایی، وارد کشورشوند،درسامانه نیما، دولت بخشی را برای صادرات و واردات تخصیص داده است، مهم ترین مشکلاتی که پیش می آید،مشکل قیمت هایی که در سامانه نیما بین صادر کننده ها و وارد کننده ها به توافق رسیده و با نظارت بانک مرکزی  و دولت که به آن پرداخته می شود با قیمت های بازار آزاد متفاوت است.

وی همچنین گفت : این اختلاف پنجاه درصدی مشکلاتی را به وجود می آوردکه دربرخی زمینه ها، باعث ایجاد رانت خواری ودربعضی زمینه ها جذابیت صادرات را برای صادر کننده، کم رنگ تر می کند که در این هنگام صادر کننده مایل است صادراتش را بر مبنای قیمت واقعی کف بازار انجام دهد.

مدرس دانشگاه در را پاسخ سوال آیاایران درزمینه صادرات غیرنفتی موفق عمل کرده است گفت: بخشی ازاین موفقیت ها به صادرکننده و بخشی از آن به صادرکننده برمی گردد، صادر کنندگان تمایل دارند محصولات صادراتی به نحو احسن انجام شود ولی نقطه ضعف درجای است که سیاست گذاری به نحوی نیست ،حمایت کامل راتا بخواهندبه عمل بیاید.

وی به بخش مصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت:صادرات محصولات کشاورزی درسال جاری رشد مثبتی نداشته است وعلاوه برآن کشاورزی که باچالش مواجه است درصورت پرداختن به صادرات، محصولات کشاورزی نیزبامشکل مواجه خواهد شد.

محمودی اضافه کرد :دربخش کشاورزی مشکل جدی ،تامین آب است که ایران درمنطقه خشک و کم آبی قرار گرفته است،کمبودآب در کشور، کشاورزان را با مشکلاتی روبه رو کرده است که نمی توانند محصولات پرآب ولی مفیدتولید کنند،درمکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی وبهره وری کم مواجه هستند.

مدرس دانشگاه اضافه کرد :سیستم آبیاری کشوردرکلیه سیستم های کشاورزی ،عملکرد بسیارضعیفی داشته است که با بحران کم آبی رو به روکرده است که قیمت تمام شده بالا می برد وبه صرفه نبودن رابالا می برد،اگرکشاورزان بخواهنداین محصول راتولیدکنندبهتراست درزمینه برخی ازمحصولات استراتژیک را کاملا بومی و به دنبال خودکفایی باشند.

محمودی تاکید کرد برخی محصولات کشاورزی را که درمجموع برای منافع ملی، از نظرمقدارآب مصرفی، نیروی انسانی و تمام عوامل صرف نمی کندازاولویت های تولید داخلی، خارج و به صادرات آن بپردازند.

مدرس دانشگاه پیشنهاد داد: حمایت مناسب دولت درتمام زمینه ها و عرصه های مختلف ازمشوق های صادراتی و افرادی که جذابیت صادرات را بیشترمی کند،اوضاع مصوبات دولت وارزبه نحوی است که جذابیت واردات بیشترازصادرات است و بیشتر صادر کنندگان تمایل دارند بجای صادرات ازمجوزهای خود برای واردات استفاده کنند.

محمودی در پایان گفت:هدف مجلس ودولت باید این باشدکه مشوق صادر کنندگان باشند،راه کارهایی راارائه دهندوبا کارشناسان اقتصادی نقاط ضعف را بسنجند.

اتنهای پیام/

روح اله نظری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا