اجتماعیدین و اندیشهیادداشت

حسین(ع) متعلق به همه بشریت است!

دکتر سارا فلاحی در یادداشتی در همسو نیوز نوشت؛

حسین(ع) نماد همه آرمان های بلند انسانی است و تقلیل او به یک قومیت،مذهب و جغرافیای خاص ظلمی نابخشودنی در حق تمام بشریت است.حسین(ع) نماد مبارزه با تبعیض،فساد،اختلاف طبقاتی،تزویر و تمام مفاسد اخلاقی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است که در جامعه اسلامی در قالب سلطنت اموی تبلور یافته بود و کدام انسان آزاده ای است که حسین(ع) را ستایش نکند و به احترام مکتب اعتراض و مقاومت او بر نخیزد و به مرام او عشق نورزد!؟ کدام انسان آزاده است که عصیان شجاعانه او بر مصلحت اندیشی اشرافی و سکوت مرگبار صحابه دین فروش و دنیاپرست رانستاید !؟ کدام انسان آزاده است که قیام جسورانه حسین(ع) علیه زر و زور و تزویر اموی را نستاید!؟ مگر می توان دم از آزادگی زد و حسین(ع) را بر ستیغ سترگ آن ندید!؟ مگر می شود سنگ آزادی و عدالت را بر سینه زد و حسین را در صف نخست این آرمان های انسانی مشاهده نکرد!؟
مگر می توان دشمن استبداد، اختناق، مصلحت پرستی، عوام فریبی، خیانت، جهل، جمود فکری، تبعیض، تجاوز و ذلت بود و حسین (ع) را به عنوان امیر مبارزه با این مظاهر شیطانی ندید و پشت سر این فرمانده بزرگ تاریخ قرار نگرفت!؟

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا