ایران وب سازان
اقتصادی

ریشه مخالفت باfatfچیست؟

 

هم زمان با تصویب این لایحه جمعی از مخالفان اعتراض خود رابه این  لایحه اعلام کردند.وقتی خبرنگار یکی از  رسانه ها از مرد جوانی که درمیان اعتراض کنندگان بود دلیل حضور خود را درمقابل مجلس می پرسداین گونه بیان می کند که ما با آمریکا مشکل اساسی داریم و زیر بارحرف زور نمی رویم ولی هنگامی که از وی درباره  fatf  و   gft  سئوال می شود می گوید از ماهیت این لوایح اطلاع دقیقی ندارم!!

اما به راستی faft چیست ؟

درواقع یک سازمان بین دولتی است.گروه ویژه اقدام مالی(financial action task force) به ابتکار کشورهای عضو جی 7 تشکیل شد تا قوانین مبارزه با پولشویی دربازارهای مختلف مالی درسراسرجهان انجام دهدونتیجه آن را درجلسات هرچهارماه یک باربه اطلاع کشورهای عضوبرساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری دربازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط  کنند.درآن مقطع گروه ویژه تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه ای که برایش درنظرگرفته شده بود این بودکه روند پولشویی دردنیا را بررسی کند و استانداردهایی را برای مقابله با پولشویی طراحی کند.از سال 2000میلادی گروه ویژه اقدام مالی یک لیست سیاه از کشورهایی که که بامعیار این نهاد پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرارداده شد.موسسه  (fatf)  درسال 2009 دربیانیه ای ایران را درلیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرارداد.

از نظر این سازمان کشورها به چهار دسته 1.استاندارد2.درحال پیشرفت3.غیرهمکار4.لیست سیاه تقسیم می شوند.این گروه چند دسته بندی دیگر نیزدارد که یکی ازآن ها دسته بندی کشورهای پرخطر است که نام ایران در این گروه قرارداشت.در دسته بندی کشورهای پرخطر تحت اقدامات مقابله ای و تحت نظارت و شناسایی دقیق قرار می گیرند . از دسته بندی های دیگر می توان به پای بندی  فنی و پایبندی موثر نیز اشاره کرد.ایران از سال 2010 در لیست کشورهای پرخطر از نظرfatf قرارگرفت.اما در پی اقدامات دولت آقای روحانی گروه اقدام مالی (fatf)با انتشار بیانیه جدید خود درخواست خود ازکشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق کرد.درسالهای اخیر با تلاش های گسترده درمورد همگامی دولت ایران با توصیه نامه های  fatf  نهایتا ایران از ژوئن سال 2016 به دلیل تعهد سیاسی مبارزه با پولشویی از لیست سیاه این کارگروه به طور موقت خارج شد و تاکنون به این لیست بازنگشته است.علی رغم انتقادات متفاوت ونظرات مختلف درباره  fatf  این کارگروه کوشیده است تا مبادلات مالی جهان را شفاف کند تا باعث کندی یا توقف روند انجام پولشویی شوند.

ازسال 2016  fatf  از 35 کشور در دو سازمان منطقه ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند تشکیل می شود.  fatf  همچنین درهمکاری نزدیک با شماری از سازمان های بین المللی و منطقه ای درمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است درحالی که این روزها به شورتازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شده است.

هدف fatf

هدف   fatf مبارزه با پولشویی ,تامین مالی تروریسم و مقابله با گسترش سلاح های کشتارجمعی است.

نتیجه نپیوستن ایران بهfatf چیست؟

حفظ نمادین برجام برای اروپا به لحاظ حفظ شان این قاره حائز اهمیت است.به همین دلیل اتحادیه اروپا از شرکت های کوچک و متوسط خواسته است که با ایران مراودات تجاری داشته باشد.اما مشکلات اقتصادی ایران با ورود سرمایه های میلیاردی خارجی برای توسعه اقتصادی قابل حل است و حتی اگر شرکت های کوچک یا متوسط خارجی با ایران مبادلات تجاری اشته باشد معضل ایران را حل نمی کند.اما کشورهای اروپایی با معضلات دیگری هم درمورد ایران روبرو هستند و آن هم فشار آمریکا برای آغاز مذاکرات توقف ساخت موشک های بالستیک و قطع نفوذ ایران درمنطقه است واگر مسئله مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی که یکی از مهم ترین اهداف   fatf است از سوی ایران پذیرفته نشود مشکلات عدیده بانکی ما تشدید می شود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

https://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg
دکمه بازگشت به بالا