ایران وب سازان
دیگر رسانه ها

سرپرست معاونت فني اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد معرفی شد

به گزارش همسو نیوز،امیر مغانلو، مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران، محمد محمود کلایه را به سرپرستی معاونت فنی این اداره کل منصوب کرد.

در حکم کلایه آمده است:

با عنایت به سوابق، تجارب و خدمات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان”سرپرست معاونت فنی اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد” منصوب می نمایم، تا نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.

بدیهی است استفاده از همکاری صمیمانه و مجدانه و به کارگیری تمام امکانات بالقوه و بالفعل جهت برنامه ریزی، هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط در تحویل پرونده ها از مناطق شهرداری تهران، بررسی های فنی و محتوایی پرونده، انجام کنترل های لازم و رفع نواقص جهت رسیدگی در کمیسیون ها، دریافت لوایح تکمیلی، استعلامات، مکاتبات، مستندات مرتبط و دستور ثبت و ارسال به کمیسیون ها، مدیریت برگزاری جلسات کمیسیون های دهگانه ماده صد، سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، نظارت، رسیدگی و پاسخگویی در ارتباط با مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران درحوزه وظایف، ارزیابی و نظارت بر عملکرد نمایندگان شهرداری مستقر در کمیسیون به منظور ایجاد وحدت رویه و سایر امور محوله که از سوی مافوق ارجاع می گردد از رئوس وظایف در مسئولیت فوق خواهد بود که می بایست با دقت، سرعت، صحت و سلامت اداری لازم به انجام رسد.

امید است با توکل به خداوند متعال، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، در کلیه امور محوله و در راستای خدمت به مردم، موفق و موید باشید.

blank