اخبار ویژهفرهنگیگفتگو

طلاق عاطفی مقدمه طلاق قانونی است

به گزارش خبرگزاری همسونیوز,احمد مرادخانی استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد قم درباره آسیب های طلاق عنوان کرد:طلاق یکی ازراهکارها برای جبران اشتباه زن و مرد درانتخاب همسر می باشد این که بگوییم طلاق نباید باشد ,خلاف طبیعت و حقیقت است اما دقت کنیم که طلاق همیشه آخرین راه است.
عضو هئیت علمی دانشگاه اظهارداشت:تبعات طلاق بایستی درنظرگرفته شود و سپس تصمیمی گرفته شود,فرد ممکن است برسردوراهی یا چندراهی قرار گیرد و درذهن خود مصالح زندگی بعد ازطلاق رابیشترازمفاسدش بداند .

احمدمرادخانی درباره طلاق عاطفی نیز بیان داشت:طلاق عاطفی مقدمه طلاق قانونی و شرعی می باشد.زن و مردی که با هم زندگی می کنند درصورتی که نتواننند مشکلاتشان رابایکدیگرحل کنند پس ازمدتی تبدیل به طلاق عاطفی درآن ها می گردد. زن وشوهردرخیلی مواردنسبت به هم شناختی نداشته وندارند,برخی ازرفتارهایی که زن و مرد درزندگی انجام می دهند اختیاری و خیلی ازآنها غیراختیاری هستند, باید ریشه طلاق های عاطفی شناخته شود . .
وی افزود:به عنوان مثال مسائل ساده ای ازقبیل طرزلباس پوشیدن ,بوی بددهان آقا ورعایت نکردن نظافت یا خوش برخورد نبوذن خانم درمجالس باعث آزار طرف مقابل شده ولی به دوطرف به روی هم نیاورده و همین ممکن است باعث فاصله گرفتن زن و شوهرازهم شودیا اینکه خانم نحوه صحیح ارتباط با همسررابلد نباشدو باعث شود مرد این ارتباط را با زن های دیگرتجربه کند.

استاد دانشگاه به اهمیت طلاق عاطفی و توجه کمتر به آن نسبت به طلاق رسمی و قانونی اشاره کردو افزود:درجامعه کنونی آماربیشتری ازطلاق های قانونی به جهت آثار مخربشان درمقایسه با طلاق عاطفی داده می شود و عملا ما آماری ازطلاق های عاطفی نداریم .آسیب های طلاق های عاطفی نسبت به طلاق شرعی کمتربوده, طلاق های عاطفی به صورت مخفی هستندزیرا زن و مرد برای حفظ آبروی خودپیش اطرافیان رفتار خوبی با هم دارند اما به محض رفتن مهمانان رفتارشان دوباره مثل می شود.

احمدمرادخانی درادامه بیان کرد:عوامل زمینه ساز طلاق عاطفی باید شناخته شوند.نوع ارتباط کلامی زن ومرد ,نوع پوشش ،درتحکیم بنیان خانواده موثر می باشند و باید توجه بیشتری به این عوامل داشت درغیر این صورت با یک زندگی سرد و بدون عاطفه روبرو خواهیم شد,درحالی که درفیلم های ساخته شده یا برنامه های دیگر بیشتر به طلاق رسمی و قانونی توجه می شود و طلاق عاطفی درخیلی موارد نادیده گرفته می شود.
عضو هئیت علمی دانشگاه تصریح کرد: یکی ازمشکلات طلاق های عاطفی فرزندان هستند.درطلاق قانونی فرزندان به وضوح می بینند که پدر مادرازیکدیگر جداشده امادرطلاق عاطفی فرزندان دچارشوک روانی می شوند و ازخود می پرسند که چرا والدین خودرفتارسردی با هم دارند یا اینکه اگرعلاقه ای به هم ندارند چرا ازهم جدا نمی شوندودچارتغییرات رفتاری می شوند.

مرادخانی درباره مشکلات فرزندان طلاق اظهارداشت:یکی ازآسیب های فردی و اجتماعی طلاق احساس گناه و نگرانی است که والدین نسبت به سرنوشت فرزندانشان بعد ازطلاق خود دارند.موقعیت های ازدواج فرزندان طلاق نیز با افراد دیگرمتفاوت خواهدبودو طلاق والدین ممکن است یک عامل منفی برای ازدواج فرزندان به شماررود.طلاق هم به پدرو مادرهم به فرزندان آسیب می رساند .به عنوان مثال فرزندان درانتخاب این که با کدام یک ازوالدین زندگی کنند دچاردوگانگی رفتارخواهندشد.پدرو مادر نیز با مشکلات عدیده ای بعد از طلاق مواجه خواهند شدزیرا پدر یک سری نقش ها درزندگی طبیعی دارد و مادرنیز به همان شکل، ولی هرکدام اگربخواهند به تنهایی مسئولیت رابرعهده گیرند دچاردوگانگی دروظایف خواهندشد. مثلا مادرمنبع عاطفه است ودربرخی موارد باید عاطفه ومحبت مادربه عقلانیت پدربچربد امااگرمادربخواهد هم عقلانی رفتارکند هم احساسی ،دچاردوگانگی خواهد شد و فرزندان نیز آسیب می بینند.

استاددانشگاه درپایان درباره نقش دولت درکاهش آسیب های وارده به فرزندان طلاق اظهارداشت:دولت باید با ایجادکارگروه های متخصص و مجرب به یاری و کمک این فرزندان بشتابد تا آن ها بیشترازاین لطمه نبینند ویا با تشویق خودمردم وسازمانهای مربوطه و یا گروه های مردم نهاد که شامل تعدادی از اساتید می باشد به مشاوره و دادن راهکار به این افراد کمک کنند.دادن یک راهکاردرست باعث می شود تا فرزندان طلاق به زندگی عادی خود برگردند ,مثل ماشینی که درحال حرکت می باشد و ناگهان چپ می کند ,درچنین شرایطی بیشترین انتظاری که ازدیگررانندگان می رود این است که به سرنشینان آن اتومبیل کمک کنند تا راه مسدودنشود ,درزندگی نیز به همین شکل می باشدو باید زندگی روال عادی و طبیعی خود را طی کند.

انتهای پیام /

روح  اله نظری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا