آموزش سربازیاخبار سربازی و نظام وظیفه

معافیت سربازی با استفاده از بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

بند 1:

هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل :
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.)
الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم
ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

توضيحات در مورد بند(1): مقرر گردید چنانچه هیپیرمتروپ و میوپ با استیگماتیسم همراه باشد واسفر و سیلندر همه علامت باشند در محاسبه،مجموع آنها در یک چشم در نظر گرفته شود.
بند 2:

ميوپي با سيكلوپلژي کامل :
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.)
الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم
ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

در مورد بند(2)مقرر گردید چنانچه هیپیرمتروپ و میوپ با استیگماتیسم همراه باشد واسفر و سیلندر همه علامت باشند در محاسبه،مجموع آنها در یک چشم در نظر گرفته شود.
بند 3:

آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل :
(درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد)
الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم
ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (3): صرفا آستیکماتیسم ساده مد نظر بوده و در سایر موارد آستیگماتیسم مرکب و یا مخلوط،بند های (1و2)مورد استناد قرار گیرد.
بند 4:

فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم
بند 5:

اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي
بند 6:

بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون :
الف) در دو چشم : معاف دائم
ب ) در يك چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 7:

ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود :
الف ) در دو چشم با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم
تبصره: دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 8:

لك مركزي قرنيه:
الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) : معاف دائم
ب) در موارد خفيف تر : معاف از خدمات رزمي
بند 9:

كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم
بند 10:

كلوبوم مادرزادي مردمك :
الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم
ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي
بند 11:

ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم
بند 12:

اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 13:

ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي :
الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد : معاف دائم
ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي
بند 14:

كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده : معاف دائم
تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ، ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند14: کاتاراکت مادر زادی –ضربه ای-متابولیک(با داشتن اختلال دید در رتینسکوب)منظور می باشد.
بند 15:

كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند 15: کاتاراکت مادر زادی –ضربه ای-متابولیک(با داشتن اختلال دید در رتینسکوب)منظور می باشد.
بند 16:

كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم
بند 17:

كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 18:

رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم
بند 19:

دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG :
الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي : معاف دائم
ب) كمتر از نصف ولتاژ : معاف از خدمات رزمي
تبصره: درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
بند 20:

لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

توضیحات بند 20: عبارت دیس اوکا سیون ولنتکونوس در بند(20)صحیح می باشد.
بند 21:

انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 22:

آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 23:

بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم
بند 24:

ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم
بند 25:

اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 26:

فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد :
الف) در دو چشم : معاف دائم
ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 26 : منظور از اختلال دید در بند(26)اختلال و مشکل دوبینی می باشد.

تبصره:جهت انشاءو ثبت رای معافیت موقت در سامانه،به جز (ب)بند (38)استناد گردد.
بند 27:

افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد :
الف) در دو چشم : معاف دائم
ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند 27 : جهت اثبات تشخیص استقرار و دائمی بودن فلج عضلات چشم و پلک در بند(27)حداقل شش ماه نعاف موقت در نظر گرفته شود.

تبصره:جهت انشاءو ثبت رای معافیت موقت در سامانه،به جز (ب)بند (38)استناد گردد.

بند 28:

استرابيسم : معاف از خدمات رزمي
بند 29:

نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم
بند 30:

گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.
بند 31:

اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم
بند 32:

پيوند قرنيه : معاف دائم
بند 33:

كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا توپوگرافي قرنيه :
الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم
ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم
ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

توضیحات در بند33 : جهت اثبات کراتو کونوس،هماهنگی شماره چشم با تصاویر (توپوگرافی Orbscanیا پنتاکم)و کراتو متری بیش از 50D مورد نظر می باشد.
بند 34:

تومورهاي خوش خيم به هر صورت : معاف از خدمات رزمي
بند 35:

آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 36:

خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي
بند 37:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين
بند 38:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا