سیاسیگزارشگزارش تولیدیگفتگویادداشت

پلورالیسم و صلح جهانی

دکتر صفی اله ملکی؛
واژه پلورالیسم pluralism بمعنای کثرت گرایی یا تکثرگرایی در حوزه‌های سیاسی. فرهنگی. ایدئولوژی و حتی اقتصادی می باشد.
آیا وجود تعدد اقوام و مکاتب تقابل با صلح جهانی هست یا می تواند تعامل باشد؟
پلورالیسم در نیمه دوم قرن بیستم در اروپا بین فرقه‌های مختلف در چگونگی برخورد با مسیحیت مطرح شد. اگر چه تا نیمه دوم قرن بیستم فرقه گرایی و نژاد پرستی بروز جنگ ها و نزاع های خونین و خسارات جانی و مالی بی شماری را بر جهان تحمیل کرد. ولیکن پیمان ورسای و تاسیس سازمان ملل‌ تا حدودی مانع از بروز و ظهور نژاد پرستی و سلطه گری گرديد. به نوعی عام گرایی. (پلورالیسم) جایگزین خاص گرایی و فرآیند تعادل قدرت بصورت صلح و ثبات شد
اشکال و انواع پلورالیسم
…………………………..
۱.در حوزه‌های ادیان. مثل اسلام و مسیحیت و…..
۲.در حوزه‌های های مکاتب .مثل کمونيستی. اومانیستی و…
۳.در حوزه‌های فرهنگی. مثل خرده فرهنگ ها و اقوام
۴.در حوزه‌های تشکل‌های صنفی مثل معلمان و….
۵.در حوزه‌های اقتصادی. مثل لیبرالیسم و…
۶.درحوزه گرایش های سیاسی.مثل دموکراتیک. محافظه کار. چپ و راست….
۷.نگرش های فلسفی مثل افلاطون. دکارت. دیوید هیوم و…..
۸.ایدئولوژی ها. مثل کنفسیوس.دئیسم و..
البته میزان و گسترده آن بستگی به زمان و مکان هم دارد. اگر چه در دنیای پسامدرن (فضای مجازی )امروز مرزهای طبیعی در حال حذف شدن هست.
پس طبیعی هست بعلت عدم آگاهی و خودبرتربینی و تقابل مدرنیسم با سنت گرایی نزاع و چالش‌ها و کشمکش ها استمرار خواهد داشت.
مهمترین راهکارها روشنگری. ارتقای آگاهی مردم و بالابردن بردن آستانه تحمل پلورالیسم ها در حوزه‌های مختلف سیاسی. فرهنگی. ایدئولوژی و….می باشد. فرهنگ سازی این موضوع که همه حق حیات دارند نعمات الهی مختص یک فرقه و ادیان خاصی نیست.
در پلورالیسم همه ادیان. گرایشات فکری. و تشکل های صنفی و سیاسی بايد با گفتگو از راه مسالمت آميز از حقوق خود دفاع کنند و در جهت‌ اقناع سازی. تعامل و صلح پایدار جهانی عاری از هرگونه خشونت و جنگ قدم بردارند .
لذا وجود تکثرگرایی در جامعه تهدید و تقابل نیست بلکه تعامل و زمینه رشد استعدادها و توسعه اقتصادی و اجتماعی می تواند باشد. بشرط اینکه احترام متقابل و ارتقای کارکردهای فرهنگی و آموزشی و آگاهی مردم محقق شود.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا