گزارش تولیدیگفتگویادداشت

گلوبالیسم و صلح جهانی

دکتری جامعه شناسی؛
واژه Globalisation به معنای جهانی شدن. جهان گرایی در سال ۱۹۶۲ توسط آقای مارشال مک لوهان کانادایی تحت‌ عنوان دهکده جهانی مطرح شد.
پیشرفت و توسعه ابزارهای علمی و فناوری در دوره پسامدرنیسم از سال۱۹۸۰مرزهای طبیعی و جغرافیایی کشور ها را در نوردید وجه اشتراک فرهنگ ها بسوی همسان‌سازی ملل‌ و اقوام پیش می رود.در فرایند جهانی سازی صاحبان قدرت صاحبان رسانه‌ها هستند علیرغم معایب تسلط قدرت اقتصادی و فرهنگی صاحبان قدرت، می تواند مزایایی مثل حذف نژاد پرستی. ملی گرایی و قوم مداری و ایجاد یک کنش متقابل جهانی را بين ملل‌ فراهم سازد تا مانع از بروز جنگ و خونریزی و خشونت در جامعه جهانی گردد .در دنیای معاصر تسلط فرهنگی از طریق شبکه های اجتماعی تاحدودی جایگزین حمله نظامی و اشغال سرزمین های دیگر شده است .موج و تهاجم فرهنگی آنچنان رو به فزونی و گسترده هست که فرهنگ اقوام و حتی ادیان توان مقابله و ایستادگی را ندارند.
نگاه دینی به جهانی شدن:
جهانی شدن یک امر طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است .و از نگاه دینی هم قابل تامل و توجیه عقلانی دارد.چون ما معتقد به ظهور و ناجی برای برپایی قسط و عدل در جهان هستیم باید زمینه های آن فراهم شود.جهانی شدن یک اعتقاد دینی و نگرش مذهبی همه ادیان الهی است.ولیکن ابزارهای رشد آگاهی و مادی برای نشر و ترویج این فرهنگ بايد با زمینه سازی صلح و آرامش در جامعه مهيا شود.
راهکارها:
تعامل سازنده با جهان و بهره گیری از استدلال های منطقی و عقلانی .گفتگو و روشنگری خاص و عام همچنین اجتناب از تفکر قوم گرایی .تعصب گرایی و متحجرانه بهترین راهکار و شیوه جلوگیری از بروز جنگ و خونریزی و ایجاد صلح و ثبات. امنیت و آرامش در جامعه جهانی می باشد.

تنظیم گزارش/ نظری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا